Chuyên mở lớp đào tạo đấu thầu, nghiệp vụ đấu thầu, hướng dẫn thi hành luật đấu thầu, thi chứng chỉ đấu thầu.
Tin nhanh ve luyen thi, dao tao TOEFL-ITP

Mẫu đơn đăng ký

Tên đơn vị:……………………………….
 Tel: ………………………………….
 
Kính gửi: ………………………………………………………………
 
PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ KHOÁ ĐÀO TẠO
“ …………………………………………”
Tên đơn vị:...............................................................................................................
Địa chỉ:.....................................................................................................................
Điện thoại:...................................... Fax:................................. Email:.....................
Người liên hệ:.............................................. Chức vụ:.............................................
Ðăng ký danh sách học viên tham dự
TT
Họ tên học viên
Ngày sinh
Nơi sinh
Điện thoại
 Tên đơn vị
1
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
5
 
 
 
 
 
6
 
 
 
 
 
7
 
 
 
 
 
8
 
 
 
 
 
9
 
 
 
 
 
10
 
 
 
 
 
 
…………………….
 
 
 
 
Ghi chú:
Khoá học ngày:
Địa điểm:
Quý đơn vị có nhu cầu tham gia khóa học, xin vui lòng liên hệ và gửi danh sách tới Ban tổ chức lớp học trước ngày khai giảng
                                                                                Ngày ......... tháng ........ năm 2010
                                                                                                 THỦ TRƯỞNG ÐƠN VỊ
                                                                                                 (Ký tên & đóng dấu)