Chuyên mở lớp đào tạo đấu thầu, nghiệp vụ đấu thầu, hướng dẫn thi hành luật đấu thầu, thi chứng chỉ đấu thầu.
Tin nhanh ve luyen thi, dao tao TOEFL-ITP

NHIỀU LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ THỰC HIỆN DỰ ÁN PPP

 Mục 1. CHI TIẾT QUÁ TRÌNH

Bài viết 25. Chi tiết quá trình
1. chuẩn bị các nhà đầu tư đã chọn, bao gồm:
a) thành lập hồ sơ dự thầu;
b) thẩm định và phê duyệt giá thầu.
2. tổ chức của sự lựa chọn cho nhà đầu tư, bao gồm:
nghiệp vụ đấu thầu);
b) phát hành, sửa đổi, làm rõ hồ sơ dự thầu;
c) chuẩn bị, gửi, chấp nhận, quản lý, sửa đổi, rút hồ sơ dự thầu;
d) mở hồ sơ kỹ thuật được đề xuất.
3. đánh giá đề nghị kỹ thuật, bao gồm:
a) kiểm tra, đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ kỹ thuật được đề xuất;
b) Các đánh giá chi tiết của hồ sơ kỹ thuật được đề xuất;
c) thẩm định, phê duyệt danh sách các nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu kỹ thuật.
4. mở và đánh giá tài chính đề xuất-thương mại, bao gồm:
a) mở hồ sơ đề xuất trong tài chính-thương mại;
b) kiểm tra, đánh giá hiệu lực tài chính hồ sơ đề xuất-buôn;
c) đánh giá hồ sơ đề xuất thông tin chi tiết về tài chính và thương mại xếp hạng nhà đầu tư;
d) cuộc đàm phán hợp đồng sơ bộ.
5. quy trình thẩm định, phê duyệt và công khai các kết quả của các nhà đầu tư lựa chọn.
6. thương lượng, hoàn thiện và ký kết hợp đồng, bao gồm:
a) cuộc đàm phán, hoàn thành hợp đồng;
b) đã ký thỏa thuận đầu tư và hợp đồng.
Phần 2. CHUẨN BỊ NHÀ ĐẦU TƯ LỰA CHỌN
Bài viết 26. Thiết lập giá thầu
1. thiết lập cơ sở giá thầu:
a) quyết định phê chuẩn báo cáo nghiên cứu khả thi, dự án hồ sơ và tài liệu khác có liên quan;
b) kết quả đã chọn;
c) nhà đầu tư lựa chọn kế hoạch được chấp thuận;
d) các quy định của pháp luật và chính sách của nhà nước quan tâm.
2. nội dung của giá thầu:
a) đặt giá thầu không nói bất kỳ điều kiện nào để hạn chế sự tham gia của nhà đầu tư hoặc để tạo ra lợi thế cho một hoặc một số nhà đầu tư làm cho cạnh tranh bất bình đẳng;
b) giá thầu được thiết lập để có các thông tin đầy đủ để nhà đầu tư để thiết lập hồ sơ dự thầu, bao gồm nội dung cơ bản sau đây:
-Tổng hợp thông tin về dự án bao gồm nội dung và phạm vi của dự án, một mô tả cụ thể của đầu ra của dự án, các dịch vụ được cung cấp khi dự án hoàn thành;
-Hướng dẫn cho các nhà đầu tư bao gồm các thủ tục lớp đấu thầu và hồ sơ dự thầu data sheet;
-Yêu cầu về nghiên cứu khả thi dự án báo cáo được chấp thuận, bao gồm cả các:
+ Yêu cầu kỹ thuật: các tiêu chuẩn của dự án, yêu cầu về chất lượng của dự án, sản phẩm hoặc dịch vụ được cung cấp; Mô tả chi tiết các yêu cầu kỹ thuật và thông số kỹ thuật được sử dụng trong việc đánh giá hồ sơ dự thầu, môi trường và an toàn;
+ Tài chính yêu cầu-thương mại: đầu tư và các tổ chức kinh doanh; kế hoạch tài chính (tổng mức đầu tư, cơ cấu vốn và tài chính phương pháp tiếp cận thủ phủ của bang tham gia dự án (nếu có) chi phí; thu nhập giá, chi phí của hàng hoá và dịch vụ; thời gian phục hồi vốn, lợi nhuận); yêu cầu đặc biệt về việc phân bổ rủi ro;
– Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu bao gồm việc đánh giá tiêu chuẩn của phương pháp đánh giá kỹ thuật, thương mại và tài chính của nội dung này, có không cần tiêu chuẩn quy định về năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư bài hát cần phải yêu cầu các nhà đầu tư để cập nhật thông tin về năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư;
Đấu thầu hình thức, bao gồm duy nhất thầu, đề xuất kỹ thuật, các đề xuất về thương mại và tài chính, đấu thầu đảm bảo, các cam kết của tổ chức tài chính (nếu có) và các hình thức khác;
-Loại dự án hợp đồng, điều kiện của hợp đồng và hợp đồng dự thảo bao gồm các yêu cầu của dự án, các tiêu chuẩn chất lượng công việc, các tiêu chuẩn của dịch vụ cung cấp, cơ chế giá, các quy định áp dụng, hợp đồng tiền chi trả, hoàn cảnh bất khả kháng, xem xét các hợp đồng trong quá trình hoạt động dự án và các nội dung theo quy định của chính phủ trên đầu trang của đầu tư PPP.
Bài viết 27. Tiêu chuẩn và phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu
Phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu được thể hiện thông qua đánh giá trong khóa học nghiệp vụ đấu thầu tiêu chuẩn, bao gồm:
1. tiêu chuẩn và phương pháp xác định giá trị của kỹ thuật
a) đặt căn cứ tại quy mô, thiên nhiên và các loại tiêu chí đánh giá dự án cụ thể, kỹ thuật, bao gồm:
-Tiêu chuẩn âm lượng, chất lượng;
-Tiêu chuẩn hoạt động, quản lý, bảo dưỡng, bán hàng, bảo dưỡng;
-Tiêu chuẩn môi trường và an toàn.
Khi thiết lập các giá thầu xây dựng tiêu chuẩn đánh giá các chi tiết kỹ thuật của căn cứ tiêu chuẩn quy định tại thời điểm này, phù hợp với từng dự án cụ thể và đảm bảo nhà đầu tư được lựa chọn để đáp ứng các yêu cầu liên quan đến kết quả đầu ra của dự án. Trong quá trình xây dựng tiêu chuẩn đánh giá chi tiết kỹ thuật có thể bổ sung các tiêu chuẩn kỹ thuật phù hợp với từng dự án cụ thể.
b) phương pháp đánh giá về kỹ thuật
Sử dụng các phương pháp ghi điểm 100 hoặc 1000 để xây dựng tiêu chuẩn đánh giá kỹ thuật, mà cần phải xác định điểm tối thiểu và tối đa điểm cấp cho mỗi tiêu chuẩn, các tiêu chuẩn chung cho chi tiết. Khi xây dựng các tiêu chí đánh giá kỹ thuật tối thiểu quy tắc để được xem xét để đáp ứng các yêu cầu nhưng không thấp hơn 70% của tổng số điểm điểm của mỗi yêu cầu kỹ thuật và nội dung chất lượng, khối lượng; hoạt động, quản lý, bảo dưỡng, bán hàng, bảo dưỡng; môi trường và an toàn không phải là thấp hơn 60% số điểm tối đa của nội dung đó.
c) phím điều khoản cấu trúc tương ứng với nội dung quy định tại điểm một của văn bản này để phù hợp với tất cả các loại dự án cụ thể hợp đồng nhưng đảm bảo chính tỷ lệ 100%.
2. phương pháp đánh giá về tài chính thương mại
Phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu được quy định trong giá thầu bao gồm các phương pháp sau đây:
một phương pháp dịch vụ giá:)
-Giá của phương pháp dịch vụ được áp dụng cho các dự án mà giá của dịch vụ tiêu chuẩn để đánh giá về tài chính-thương mại, các nội dung như là tiêu chuẩn cho bất động sản, các dịch vụ trong dự án;thời gian và các yếu tố có liên quan đã được xác định trong giá;
-Đối với các hồ sơ dự thầu được đánh giá trên yêu cầu kỹ thuật sẽ được dựa trên giá để so sánh, đánh giá. Nhà đầu tư đưa ra giá dịch vụ thấp nhất được xếp hạng cho và mời các cuộc đàm phán sơ bộ về hợp đồng.
b) phương pháp của thủ phủ bang:
-Phương pháp góp vốn nhà nước để được áp dụng cho các dự án đóng góp vào thủ phủ của bang là các tiêu chí để đánh giá tài chính thương mại, các nội dung như là tiêu chuẩn cho bất động sản, các dịch vụ trong dự án, thời gian, giá cả và dịch vụ liên quan đến yếu tố đã được xác định rõ ràng trong hồ sơ dự thầu;
-Đối với các hồ sơ dự thầu được đánh giá trên yêu cầu kỹ thuật sẽ được dựa trên các khuyến nghị của nhà nước cổ phiếu để so sánh, đánh giá. Đề xuất các nhà đầu tư cổ phần của tiểu bang thấp nhất được xếp hạng cho và mời các cuộc đàm phán sơ bộ về hợp đồng.
c) phương pháp trong lợi ích xã hội, lợi ích nhà nước:
-Phương pháp lợi ích xã hội, lợi ích của nhà nước phương pháp để đánh giá các nhà đầu tư Chào mừng các phương pháp dự án có hiệu quả cho việc đầu tư lớn nhất, nội dung có liên quan khác đã được xác định trong giá thầu. Đầu tư hiệu quả được đánh giá thông qua các tiêu chí đề nghị nộp ngân sách nhà nước;
-Đối với các hồ sơ dự thầu được đánh giá trên yêu cầu kỹ thuật sẽ được dựa trên ngân sách nhà nước được đề xuất để so sánh, đánh giá. Đề xuất các nhà đầu tư nộp ngân sách nhà nước lớn nhất đã được xếp hạng tốt nhất và mời các cuộc đàm phán sơ bộ về hợp đồng.
d) kết hợp phương pháp:
Phương pháp kết hợp được xây dựng trên cơ sở kết hợp các phương pháp quy định tại điểm a, b và c của văn bản này.
Bài viết 28. Thẩm định và phê duyệt giá thầu
1. giá thầu phải được thẩm định theo quy định tại khoản 2 của này 82 nghị định trước khi phê duyệt.
2. chấp nhận trả giá bằng văn bản, dựa trên bảng đã được phê duyệt quy trình và báo cáo đánh giá giá thầu.

]]>

Tin tức khác

Phan mem quan ly ban hang,Lịch thi sát hạch chứng chỉ hành nghề đấu thầuLịch thi sát hạch chứng chỉ hành nghề đấu thầu
Phan mem quan ly ban hang,Chứng chỉ hành nghề đấu thầuChứng chỉ hành nghề đấu thầu
Phan mem quan ly ban hang,Đăng tải thông tin về đấu thầuĐăng tải thông tin về đấu thầu
Phan mem quan ly ban hang,Thành phần hồ sơ tham dự thầuThành phần hồ sơ tham dự thầu
Phan mem quan ly ban hang,Thông báo lịch nghỉ tết nguyên đán 2017Thông báo lịch nghỉ tết nguyên đán 2017
Phan mem quan ly ban hang,Quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu xây lắpQuy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu xây lắp
Phan mem quan ly ban hang,Hướng dẫn sử dụng hệ thống đấu thầu qua mạngHướng dẫn sử dụng hệ thống đấu thầu qua mạng
Phan mem quan ly ban hang,Lịch khai giảng lớp nghiệp vụ đấu thầu tháng 12/2016Lịch khai giảng lớp nghiệp vụ đấu thầu tháng 12/2016
Phan mem quan ly ban hang,Lịch tập Huấn lớp đấu thầu tại Thái BìnhLịch tập Huấn lớp đấu thầu tại Thái Bình
Phan mem quan ly ban hang,Lịch khai giảng lớp nghiệp vụ đấu thầu tháng 5/2016Lịch khai giảng lớp nghiệp vụ đấu thầu tháng 5/2016
Phan mem quan ly ban hang, Dịp tết nguyên đán đấu thầu bán thịt heo công khai bình ổn giá Dịp tết nguyên đán đấu thầu bán thịt heo công khai bình ổn giá
Phan mem quan ly ban hang, Hồ sơ mở thầu, Hồ sơ yêu cầu là gì trong đấu thầu Hồ sơ mở thầu, Hồ sơ yêu cầu là gì trong đấu thầu
Phan mem quan ly ban hang,Ở trong nước có những hình thức đấu thầu nào Ở trong nước có những hình thức đấu thầu nào
Phan mem quan ly ban hang,Hơn 9.000 trái phiếu được đấu thầu thành công Hơn 9.000 trái phiếu được đấu thầu thành công
Phan mem quan ly ban hang,Hỏi đáp về quy trình tổ chức đấu thầu Hỏi đáp về quy trình tổ chức đấu thầu
Phan mem quan ly ban hang,Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 mới về đầu thầu Phần 2 Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 mới về đầu thầu Phần 2
Phan mem quan ly ban hang,Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 mới về đầu thầu Phần 1 Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 mới về đầu thầu Phần 1
Phan mem quan ly ban hang,QUY ĐỊNH VỀ ĐÀO TẠO ĐÁU THẦU QUY ĐỊNH VỀ ĐÀO TẠO ĐÁU THẦU
Phan mem quan ly ban hang,Quy định mới về đào tạo đấu thầu Quy định mới về đào tạo đấu thầu
Phan mem quan ly ban hang,Lịch thi tiếng anh B1,b2 khung châu âu tháng 10/2015 Lịch thi tiếng anh B1,b2 khung châu âu tháng 10/2015