Chuyên mở lớp đào tạo đấu thầu, nghiệp vụ đấu thầu, hướng dẫn thi hành luật đấu thầu, thi chứng chỉ đấu thầu.
Tin nhanh ve luyen thi, dao tao TOEFL-ITP

Chương trình khung lớp Kỹ sư Định giá

CHƯƠNG TRÌNH KHUNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC VỀ KỸ SƯ ĐỊNH GIÁ
(Ban hành kèm theo thông tư 05/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng) 

 

Chuyên đề 1: Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình theo quy định hiện hành ( 8 tiết)

I. Những nội dung cơ bản của hệ thống pháp luật có liên quan đến đầu tư xây dựng công trình (Luật Xây dựng, Luât Đầu tư, Luật Đấu thầu, Luật Đất đai)

1. Những nội dung cơ bản của Luật Xây dựng

2. Những nội dung cơ bản của Luật Đất đai liên quan đến hoạt động xây dựng

3. Những nội dung cơ bản của Luật Đầu tư liên quan đến hoạt động xây dựng

4. Những nội dung cơ bản của Luật Đấu thầu liên quan đến hoạt động xây dựng

II.    Trình tự lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình

1. Đối với dự án quan trọng nhóm quốc gia, dự án nhóm A, B, C

2. Lập thẩm định Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật xây dựng công trình

3. Điều chỉnh Dự án Đầu tư Xây dựng công trình

III.Tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

1. Các hình thức Quản lý dự án
2. Các yêu cầu về Nội dung Quản lý dự án
IV. Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình

1. Khái niệm chi phí đầu tư xây dựng công trình

2. Quản lý hình thành giá xây dựng công trình

4. Nguyên tắc Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình

5. Quản lý tổng mức đầu tư
6. Quản lý dự toán xây dựng
7. Quản lý định giá xây dựng
8. Quản lý giá xây dựng công trình
9. Quản lý chỉ số giá xây dựng
10. Quản lý hợp đồng xây dựng
11. Quản lý thanh toán, quyết toán vốn đầu tư

V.     Điều kiện năng lực các chủ thể tham gia quá trình đầu tư xây dựng công trình

1. Các quy định chung về điều kiện năng lực đối với tổ chức và cá nhân khi tham gia hoạt động xây dựng

2. Điều kiện năng lực hành nghề đối với xây dựng cá nhân tham gia hoạt động xây dựng

3. Điều kiện năng lực và phạm vi hoạt động xây dựng của tổ chức

Chuyên đề 2: Phương pháp xác định tổng mức đầu tư và đánh giá hiệu quả đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình

I.Phương pháp xác định tổng mức đầu tư của dự án

1. Một số vấn đề chung về tổng mức đầu tư

2. Một số phương pháp xác định tổng mức đầu tư

3. Phân tích mức độ áp dụng của các phương pháp

II. Phương pháp xác định hiệu quả đầu tư của dự án

1. Khái niệm hoạt động đầu tư và hiệu quả đầu tư của dự án

2. Xác định các yếu làm căn cứ phân tích, tính toán kinh tế - tài chính của dự án

3. Xác định các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh tế - tài chính dự án

4. Phân tích, đánh giá các chỉ tiêu kinhh tế - xã hội của dự án đầu tư

5. So sánh các kết quả và lựa chọn phương án

III.Giới thiệu phương pháp xác định suất vốn đầu tư

1. Một số vấn đề chung về suất vốn đầu tư

2. Phương pháp và các bước tiến hành tính toán suất vốn đầu tư xây dựng công trình

IV. Phương pháp xác định chỉ số giá xây dựng

1. Khái niệm, ý nghĩa, tầm quan trọng của chỉ số giá

2. Phân loại chỉ số giá xây dựng

3. Nguyên tắc và phương pháp xác định chỉ số giá xây dựng công trình

6. Giới thiệu phương pháp xác định độ dài thời gian xây dựng

V. Giới thiệu phương pháp xác định độ dài thời gian xây dựng

1. Vai trò và ý nghĩa của độ dài thời gian xây dựng

2. Các phương pháp xác định độ dài thời gian xây dựng công trình

Chuyên đề 3: Phương pháp xác định định mức, đơn giá xây dựng công trình( 12 tiết)

I.Phương pháp lập định mức xây dựng công trình

1. Hệ thống định mức xây dựng

2. Phương pháp lập định mức dự toán xây dựng công trình

3. Những tài liệu cần thiết lập định mức dự toán xây dựng công trình

II.    Phương pháp xác định đơn giá xây dựng công trình

1. Khái niệm, yêu cầu và phân loại đơn giá xây dựng công trình

2. Phương pháp lập đơn giá xây dựng công trình

III.Phương pháp xác định giá ca máy, giá thuê máy và thiết bị thi công công trình

1. Một số lý luận chung về giá ca máy, giá thuê máy và thiết bị thi công xây dựng công trình

2. Phương pháp xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình

3. Phương pháp xác định giá thuê máy và thiết bị thi công xây dựng công trình

4. Các ví dụ tính toán giá ca máy, giá thuê máy và thiết bị thi công xây dựng công trình

IV. Phương pháp xác định chi phí tư vấn đầu tư xây dựng công trình

1.Một số vấn đề chung liên quan đến chi phí tư vấn đầu tư xây dựng công trình

2. Phương pháp xác định chi phí tư vấn

3. Sử dụng các phương pháp trên để xác định chi phí tư vấn trong tổng mức đầu tư, dự toán công trình

Chuyên đề 4: Phương pháp đo bóc khối lượng và kiểm soát chi phí (4 tiết)

I. Phương pháp đo bóc khối lượng

1. Khái niệm về đo bóc khối lượng xây dựng và vai trò của việc đo bóc khối lượng trong việc định giá xây dựng

2. Phương pháp đo bóc khối lượng xây dựng công trình

II.    Kiểm soát chi phí theo các giai đoạn đầu tư xây dựng công trình

1. Khái niệm, vai trò của việc kiểm soát chi phí đầu tư xây dựng công trình

2. Mục đính và yêu cầu của việc kiểm soát chi phí

3. Điều kiện cần thiết để thực hiện quá trình kiểm soát chi phí

4. Nội dung kiếm soát chi phí đầu tư xây dựng công trình

5. Tổ chức việc quản lý, kiểm soát chi phí đầu tư xây dựng công trình

Chuyên đề 5: Phương pháp xác định dự toán xây dựng công trình (4 tiết)

I. Khái niệm, nội dung, vai trò của dự toán xây dựng công trình

1. Khái niệm
2. Nội dung
3. Vai trò

II.    Phương pháp xác định dự toán xây dựng công trình

1. Nguyên tắc xác định

2. Phương pháp xác định các khoản mục chi phí trong dự toán xây dựng công trình

III. Quản lý dự toán xây dựng công trình

1. Thẩm tra, phê duyệt dự toán xây dựng công trình

2. Điều chỉnh dự toán xây dựng công trình
Chuyên đề 6: Lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng (4 tiết)

1. Mục đích, yêu cầu của việc lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng

2. Các hình thức lựa chọn nha thầu trong hoat động xây dựng

3. Trình tư, thủ tục lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng

Chuyên đề 7: Quản lý hợp đồng trong hoạt động xây dựng (8 tiết)
A.  Những quy định chung

I. Những vấn đề chung trong về hợp đồng trong hoạt động xây dựng

II.  Các loại hợp đồng xây dựng

1. Theo tính chất, loại công việc trong hoạt động xây dựng cần thực hiện

2. Theo giá hợp đồng

III.  Nguyên tắc ký kết hợp đồng xây dựng

IV.  Nguyên tắc thực hiện hợp đồng xây dựng

V.  Hiệu lực và tính pháp lý của hợp đồng xây dựng

VI.  Quản lý thực hiện hợp đồng xây dựng

B. Những quy định cụ thể

I.  Thông tin về hợp đồng xây dựng

II.  Nội dung và khối lượng công việc, yêu cầu chất lượng và tiến độ thực hiện công việc

III. Giá hợp đồng, tạm ứng, thanh toán, quyết toán và thanh lý hợp đồng xây dựng

IV. Quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia hợp đồng xây dựng

V. Điều chỉnh giá và điều chỉnh hợp đồng xây dựng

VI. Tạm ngưng, chấm dứt, thưởng, phạt do vi phạm hợp đồng xây dựng

VII. Khiếu nại và giải quyết tranh chấp hợp đồng xây dựng

VIII. Các nội dung khác của hợp đồng
Chuyên đề 8: Thanh toán, quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình (4 tiết)

I. Thanh toán vốn đầu tư xây dựng công trình

1. Các yêu cầu cơ bản

2. Hồ sơ, thủ tục, thẩm quyền trong thanh toán vốn đầu tư

II.  Quyết toán vốn đầu tư
1. Các yêu cầu cơ bản

2. Nội dung, hồ sơ, thẩm quyền thẩm tra báo cáo quyết toán

3. Kiểm toán, quyết toán vốn đầu tư
4. Thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành
5. Phê duyệt quyết toán

6. Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán, kiểm toán

7. Thời hạn quyết toán

8. Trách nhiệm trong quyết toán dự án hoàn thành

III. Hướng dẫn phương pháp quy đổi chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình tại thời điểm bàn giao đưa vào sử dụng

1. Các yêu cầu, nguyên tắc
2. Phương pháp quy đổi
IV. Xác định giá trị tài sản bàn giao đưa vào sử dụng
1. Các yêu cầu chung

2. Các yêu cầu cụ thể về xác định giá trị tài sản bàn giao đưa vào sử dụng

Chuyên đề 9: Thảo luận và kiểm tra đánh giá kết quả đào tạo ( 4 tiết)
 
 >> Xem thêm chương trình đao tạo

-  Nghiệp vụ đấu thầu

- thiết kế website chuẩn seo

-  Địa điểm học nghiệp vụ đấu thầu

cho thuê máy photocopy giá rẻ tại hà nội