Chuyên mở lớp đào tạo đấu thầu, nghiệp vụ đấu thầu, hướng dẫn thi hành luật đấu thầu, thi chứng chỉ đấu thầu.
Tin nhanh ve luyen thi, dao tao TOEFL-ITP

Chương trình khung kỹ năng lãnh đạo

 

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO
 
Phần 1: Thực trạng lãnh đạo và quản lý Doanh nghiệp hiện nay của nước ta
·Thực trạng lãnh đạo của các Doanh nghiệp;
·Thực trạng quản lý của các bộ phận chức năng của Doanh nghiệp;
·Thực trạng của các Doanh nghiệp của chúng ta hiện nay.
Phần 2: Nhận thức về lãnh đạo và quản lý Doanh nghiệp
·Sự khác nhau giữa quản lý và lãnh đạo;
·Nhận thức về lãnh đạo và quản lý Doanh nghiệp hiện đại;
·Quản lý truyền thống và lãnh đạo hiện đại;
·Kỹ năng lãnh đạo Doanh nghiệp;
·Kỹ năng quản lý Doanh nghiệp.
Phần 3: Kinh tế thị trường hiện đại đòi hỏi Doanh nghiệp ngày nay phải toàn diện để thích ứng
·Kinh tế thị trường hiện đại;
·Nhãn quan về Doanh nghiệp ngày nay;
·Xây dựng văn hóa doanh nghiệp
Phần 4: Những tố chất của người lãnh đạo & quản lý hiện đại
·Tố chất (bẩm sinh) cần có để trở thành một người lãnh đạo (thành công)?
·Tư duy của nhà lãnh đạo nên như thế nào?
·Hành vi & thái độ cần phải có để có thể làm tốt công việc lãnh đạo?
·Các phong cách lãnh đạo hiệu quả là gì?
“Đạo” và “Tầm” của nhà lãnh đạo?
Phần 5: Kỹ năng lãnh đạo DN hiệu quả
·Quản trị chiến lược công ty
·Quản trị nguồn nhân lực
·Phong cách và nghệ thuật lãnh đạo
·Quản trị tài chính dành cho lãnh đạo
·Quản trị Marketing, thương hiệu
·Kinh nghiệm của những nhà lãnh đạo thành công.