Chuyên mở lớp đào tạo đấu thầu, nghiệp vụ đấu thầu, hướng dẫn thi hành luật đấu thầu, thi chứng chỉ đấu thầu.
Tin nhanh ve luyen thi, dao tao TOEFL-ITP

Chương trình khung Bất động sản

CHƯƠNG TRÌNH KHUNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC VỀ

BẤT ĐỘNG SẢN

(Quyết định của BXD số 29/2007/QĐ-BXD ngày 31 tháng 12 năm 2007 ban hành chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về Môi giới Bất động sản, Định giá BĐS và Quản lý, điều hành sàn giao dịch BĐS)

 

1. Kiến thức cơ sở bao gồm các chuyên đề  sau :

1.1. (Chuyên đề 1): Pháp luật về kinh doanh bất động sản

1.2. (Chuyên đề 2): Thị trường bất động sản

1.3. (Chuyên đề 3): Đầu tư kinh doanh bất động sản

2. Kiến thức chuyên môn về môi giới bất động sản sau :

2.1. (Chuyên đề 1): Tổng quan về dịch vụ môi giới bất động sản

2.2. (Chuyên đề 2): Quy trình và kỹ năng môi giới bất động sản  

3. Kiến thức chuyên môn về định giá bất động sản sau :

3.1. (Chuyên đề 1): Tổng quan về dịch vụ định giá bất động sản

3.2. (Chuyên đề 2): Quy trình và phương pháp định giá bất động sản

3.3.  (Chuyên đề 3): Định giá bất động sản

4. Kiến thức chuyên môn về quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sau :

 4.1. (Chuyên đề 1): Tổ chức và quản lý sàn giao dịch bất động sản

 4.2. (Chuyên đề 2): Quy trình và kỹ năng môi giới bất động .

 

>> Xem thêm chương trình đao tạo

-  Nghiệp vụ đấu thầu

-  Địa điểm học nghiệp vụ đấu thầu

-  thue may photocopy tai ha noi

-  Lớp học đấu thầu