Chuyên mở lớp đào tạo đấu thầu, nghiệp vụ đấu thầu, hướng dẫn thi hành luật đấu thầu, thi chứng chỉ đấu thầu.
Tin nhanh ve luyen thi, dao tao TOEFL-ITP

Ở trong nước có những hình thức đấu thầu nào

 Đấu thầu mở rộng:

Hồ sơ dự thầu rộng rãi là một hình thức nghiệp vụ đấu thầu không giới hạn số lượng các nhà thầu tham gia

Tính năng và cạnh tranh cao.

Chủ sở hữu phải thông báo cho công cộng trên truyền thông đại chúng để tối thiểu là 10 ngày trước khi phát hành của giá thầu và chỉ ra các điều kiện, giá thầu thời gian cho các nhà thầu là nhận thức được và có thể cất cánh. Quá trình xem xét giá thầu đã được công bố. Các nhà thầu sẽ có một giá hợp lý trong phạm vi giá của chủ nhiệm dự kiến (giá trần) và đáp ứng các điều kiện mà chủ sở hữu, các nhà thầu có thể đề nghị rằng chiến thắng đặt giá thầu.

Hình thức này được gọi là các thất bại khi không có giá thầu người hoặc không có nhà thầu nào đưa ra các điều kiện chấp nhận được, khi nó sẽ tổ chức đấu thầu mở. Đối với các gói phần mềm lớn, phức tạp về công nghệ và kỹ thuật, các nhà đầu tư phải tiến hành để chọn các nhà thầu đã chọn là hội đủ điều kiện để có khả năng ra, giá thầu.

 Đặt giá thầu nhiều hình thức chủ yếu được áp dụng trong khóa học đấu thầu

Hạn chế đặt giá thầu:

Đây là hình thức đấu thầu bên hồ sơ dự thầu chỉ mời một số nhà thầu (tối thiểu 5) đủ điều kiện để tham dự. Thường đó là khả năng tài chính, chuyên môn của các nhà thầu phù hợp với các yêu cầu của công việc. Danh sách các tham gia nhà thầu phải được ủy quyền hoặc được chấp thuận bởi các ủy quyền. Hình thức này là chỉ để được áp dụng khi xem xét có một trong những điều kiện sau đây:

* Chỉ có một số nhà thầu có khả năng đáp ứng các yêu cầu hồ sơ dự thầu;

* Sử dụng các khoản tiền cần thiết để thực hiện đấu thầu;

* Do cho tình hình cụ thể của các gói phần mềm mà lợi thế hạn chế đấu thầu.

Giá thầu xem lại và nhận ra trúng thầu cũng giống như đặt giá thầu mẫu rộng rãi.

Xác định hệ số:

Chỉ định giá thầu mẫu được chọn để chỉ đạo các nhà thầu để đáp ứng các yêu cầu của gói để thương lượng hợp đồng.

Đây là một hình thức đặc biệt được áp dụng theo quy định của điều lệ để quản lý đầu tư và quản lý xây dựng cho việc sử dụng của thủ phủ bang được phép chỉ định giá thầu. Hình thức này có thể tiến hành rộng rãi mềm cùng một giá thầu hoặc hạn chế. Tuy nhiên, phía hồ sơ dự thầu chỉ thương lượng một hợp đồng với một nhà thầu bởi người có thẩm quyền bổ nhiệm quyết định đầu tư, nếu không đạt được mới yêu cầu các cuộc đàm phán với nhà thầu khác. Về nội dung và hình thức của tổ chức như cũng như các hình thức hạn chế đấu thầu, nhưng khác ở chỗ mà không yêu cầu các nhà thầu để gửi hồ sơ dự thầu đảm bảo và tiền bạc khi mở giá thầu là không nhất thiết phải là sự hiện diện của đơn vị lựa chọn.

Hình thức này được áp dụng chỉ trong trường hợp đặc biệt sau đây:

* Trường hợp kháng do thiên tai, kẻ thù được cho phép để xác định quyền cho các đơn vị có đủ năng lực để thực hiện công việc trong thời gian. Sau đó phải báo cáo chính phủ về nội dung được chỉ định để xem xét để phê duyệt;

* Gói của các nghiên cứu thực nghiệm trong tự nhiên, bí mật, bí mật an ninh quốc gia, quốc phòng bí mật của thủ tướng chính phủ quyết định;

* Đặc biệt gói bởi vì chính phủ quyết định trên cơ sở báo cáo đánh giá bộ kế hoạch và đầu tư, các bình luận văn của các nguồn tài trợ các cơ quan và các cơ quan có liên quan.

Trong một báo cáo cho thấy hồ sơ dự thầu phải rõ ràng xác định ba sau đây:

-Xác định lý do cho giá thầu;

-Kinh nghiệm và năng lực kỹ thuật, tài chính của chỉ định giá thầu nhà thầu;

-Giá trị và khối lượng đã được ủy quyền hoặc được chấp thuận bởi các cơ quan làm cơ sở để chỉ định thầu;

Khi làm cho quá trình đấu thầu của một dự án của các nhà đầu tư đưa ra thìcác Đức thắng công ty thường thực hiện một số loại mẫu hợp đồng văn (thường được gọi là hợp đồng). Một hợp đồng thường là một hiệp định thương mại tự nguyện có giá trị pháp lý được thành lập giữa hai bên kết luận rằng những lợi ích của đảng này được đảm bảo bởi hoạt động của bên kia.

Dựa trên thời gian và thiên nhiên hồ sơ dự thầu được quy định trong kế hoạch có được hai loại chính của hợp đồng sử dụng trong việc xây dựng, đó là một hợp đồng giá cố định và điều chỉnh giá hợp đồng.

*. Hợp đồng giá cố định.

Hợp đồng này yêu cầu các nhà thầu để tiến hành và hoàn thành việc đặt ra trong dự án với tổng số tiền được tính cho tất cả công việc và đã được ước tính để phù hợp với nội dung công việc khác nhau tạo thành công việc. Các trường hợp phát sinh ra khỏi hợp đồng nhưng không phải do nguyên nhân nhà thầu không thể đoán trước trong khi đặt giá thầu cho toàn bộ số tiền cuối cùng phải trả theo tỷ giá cố định sẽ không được rõ ràng cho đến các công trình hoàn thành. Do đó khái niệm về "giá cố định" được hiểu là mức giá của công việc tại thời điểm đặt giá thầu.

*. Điều chỉnh giá hợp đồng

Hợp đồng là hợp đồng giá điều chỉnh áp dụng cho các gói phần mềm mà tại thời điểm hợp đồng là không đủ điều kiện để xác định chính xác số lượng và khối lượng hoặc có các biến động lớn trong giá do chính sách của nhà nước thay đổi và thời hạn hợp đồng vào ngày 12 tháng 5. Giá trị hợp đồng đã chỉ được thực hiện khi:

+ Trong giá thầu là người có thẩm quyền hoặc thẩm quyền phê duyệt có điều kiện cụ thể, quy định giới hạn phần hoặc các danh mục được điều chỉnh và công thức điều chỉnh giá.

+ Là các bên liên quan xác nhận, được ủy quyền để cho phép, áp dụng trong trường hợp của:

-Khi khối lượng, những số lượng kết quả (tăng hoặc giảm) bởi các nhà thầu gây ra;

-Khi có sự biến động giá do thay đổi chính sách của nhà nước đối với lao động yếu tố, vật liệu và thiết bị của hợp đồng giá điều chỉnh với thời gian hơn 12 tháng. Trượt đánh giá tính chỉ từ 13 tháng kể từ đầu của việc thực hiện các hợp đồng.

+ Giá trị của hợp đồng sau khi điều chỉnh không vượt quá tổng dự toán, dự toán hoặc giá cả gói được chỉ định trong kế hoạch đấu thầu. Điều chỉnh tất cả giá trị và giá trị của hợp đồng trong dự án không vượt quá tổng mức đầu tư được phê duyệt.

 Nội dung đặt giá thầu các phương pháp trong nước.

Các điều kiện của bên ra để đặt giá thầu trong nước:

Xây dựng đơn vị có thể đưa ra đấu thầu dự án được chọn khi có đủ các điều kiện cơ bản sau đây:

-Phải có một giấy phép kinh doanh và cấp phép theo quy định của các công việc xây dựng của quá trình đấu thầu. Phạm vi hợp lệ được cấp quyền theo quy định hiện hành của nhà nước. Các điều kiện để đảm bảo các nhà thầu là một thực thể kinh doanh hợp pháp.

-Phải có đủ năng lực trình độ chuyên môn, tài chính, nhân viên,... đáp ứng các yêu cầu được trình bày trong hồ sơ dự thầu.

-A tham gia tổ chức ra khỏi lớp đấu thầu chỉ được cho phép để gửi một đơn vị đấu thầu trong một quá trình đấu thầu công cộng nếu các đơn vị đã chọn qua vòng sơ bộ. Nếu không có một quan hệ đối tác đặt giá thầu phải sau đó gửi một đại diện, người đại diện phải có 40% số vốn của quan hệ đối tác và phải khai báo các đơn vị liên doanh. Tất nhiên, đơn vị liên doanh cũng phải có đủ điều kiện trên và chịu trách nhiệm về việc thực hiện các hợp đồng xây dựng với chủ sở hữu nếu đặt giá thầu chiến thắng. Giữa các liên doanh đơn vị phải có một hợp đồng về quan hệ đối tác và hợp đồng kinh tế phải có một phân định rõ ràng trách nhiệm và quyền lợi của mỗi đơn vị.

Bên cạnh đó, các nhà thầu chính phải chuẩn bị hồ sơ toàn bộ sau khi các tài liệu tham khảo và tìm hiểu các yếu tố có liên quan đến các công trình được gửi đến chủ sở hữu.

Bên đã không đặt giá thầu ra như các nhà thầu cho giá thầu theo mình tổ chức

 

]]>

Tin tức khác

Phan mem quan ly ban hang,Lịch thi sát hạch chứng chỉ hành nghề đấu thầuLịch thi sát hạch chứng chỉ hành nghề đấu thầu
Phan mem quan ly ban hang,Chứng chỉ hành nghề đấu thầuChứng chỉ hành nghề đấu thầu
Phan mem quan ly ban hang,Đăng tải thông tin về đấu thầuĐăng tải thông tin về đấu thầu
Phan mem quan ly ban hang,Thành phần hồ sơ tham dự thầuThành phần hồ sơ tham dự thầu
Phan mem quan ly ban hang,Thông báo lịch nghỉ tết nguyên đán 2017Thông báo lịch nghỉ tết nguyên đán 2017
Phan mem quan ly ban hang,Quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu xây lắpQuy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu xây lắp
Phan mem quan ly ban hang,Hướng dẫn sử dụng hệ thống đấu thầu qua mạngHướng dẫn sử dụng hệ thống đấu thầu qua mạng
Phan mem quan ly ban hang,Lịch khai giảng lớp nghiệp vụ đấu thầu tháng 12/2016Lịch khai giảng lớp nghiệp vụ đấu thầu tháng 12/2016
Phan mem quan ly ban hang,Lịch tập Huấn lớp đấu thầu tại Thái BìnhLịch tập Huấn lớp đấu thầu tại Thái Bình
Phan mem quan ly ban hang,Lịch khai giảng lớp nghiệp vụ đấu thầu tháng 5/2016Lịch khai giảng lớp nghiệp vụ đấu thầu tháng 5/2016
Phan mem quan ly ban hang,Hơn 9.000 trái phiếu được đấu thầu thành công Hơn 9.000 trái phiếu được đấu thầu thành công
Phan mem quan ly ban hang,Hỏi đáp về quy trình tổ chức đấu thầu Hỏi đáp về quy trình tổ chức đấu thầu
Phan mem quan ly ban hang,Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 mới về đầu thầu Phần 2 Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 mới về đầu thầu Phần 2
Phan mem quan ly ban hang,Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 mới về đầu thầu Phần 1 Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 mới về đầu thầu Phần 1
Phan mem quan ly ban hang,QUY ĐỊNH VỀ ĐÀO TẠO ĐÁU THẦU QUY ĐỊNH VỀ ĐÀO TẠO ĐÁU THẦU
Phan mem quan ly ban hang,Quy định mới về đào tạo đấu thầu Quy định mới về đào tạo đấu thầu
Phan mem quan ly ban hang,Lịch thi tiếng anh B1,b2 khung châu âu tháng 10/2015 Lịch thi tiếng anh B1,b2 khung châu âu tháng 10/2015
Phan mem quan ly ban hang,Lịch thi tiếng anh B1,b2 khung châu âu tháng 4/2015 Lịch thi tiếng anh B1,b2 khung châu âu tháng 4/2015
Phan mem quan ly ban hang,Lịch khai giảng nấu chứng chỉ nghề nấu ăn tháng 10 Lịch khai giảng nấu chứng chỉ nghề nấu ăn tháng 10
Phan mem quan ly ban hang,Ngày 18/10/2014 thi tiếng anh b1,b2 khung châu âu Ngày 18/10/2014 thi tiếng anh b1,b2 khung châu âu